Základní škola - Volný čas

Pro aktivní a tematicky zaměřený odpočinek dětí po vyučování je připraveno bezpečné prostředí školního odpoledního klubu. Pod vedením vychovatelů, převážně rodilých mluvčích, rozvíjí děti své dovednosti, schopnosti a znalosti v oblastech estetiky, sportu, relaxace, soužití s lidmi a přírodou v anglickém jazyce. Učí se spolupracovat a komunikovat v pracovních skupinách, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Připravené programy podněcují děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a samostatnosti.

V zájmu rozšíření smysluplného využití volného času a v souvislosti s primární prevencí sociálně patologických jevů škola nabízí široké spektrum volnočasových aktivit - sportovní aktivity, umělecké, taneční a naučné kroužky, které nabízejí všední i nevšední zážitky, zábavu, inspiraci, kreativitu, seberealizaci, další vzdělávání, ale i aktivní odpočinek.

Žákům naší školy jsou nabízeny následující mimoškolní aktivity:

 • Zábavná logika a deskové hry: hlavolamy, hádanky, hraní deskových her, psychologické, matematické, strategické hry.
 • Divadlo a dramatika: dramatická výchova pozitivně působí na všechny stránky dětské osobnosti, např. na vyrovnanost, sebedůvěru, správnou výslovnost, hravost a nápaditost. Přirozenou improvizací, dramatickými cvičeními a etudami, veselými básničkami, pohybem a spoustou dalších tvůrčích činností budou děti směřovat ke společnému představení v divadle.

Sportovní kroužek:

 • jezdectví: zvýšení fyzické kondice a pohybových dovedností, získání obratnosti, pěstování psychické vyrovnanosti a sebedůvěry.
 • golf, bruslení, atletika, florbal: zvýšení fyzické kondice a pohybových dovedností, získání obratnosti, pěstování psychické vyrovnanosti a sebedůvěry, výuka a zdokonalení jednotlivých sportů.

Hudební kroužek:

 • klávesy: výuka hry na klávesy, základy hudební nauky, rozvoj hudebního sluchu a cítění.
 • kytara a populární zpěv: Kytara: výuka hry na kytaru, základy hudební nauky, rozvoj hudebního sluchu a cítění. Populární zpěv: hlasová a dechová technika, úvod do populárního zpěvu.

Španělština: výuka španělského jazyka hrou, dramatizace, písničky, říkanky.

 • lektor: Mr. Javier Dominguez
 • termín: středa 15:30 – 16:15
 • cena: 2600 Kč
 • počet lekcí: 16
 • kroužek se nekoná: 21.1., 29.10., 24.12., 31.12.

Moderní tanec: na hodinách moderního tance si děti nejen zatančí, protáhnou se, částečně si zaposilují, ale naučí se také vnímat hudbu v souladu s pohybem. Dále se naučí nespočet tanečních variací, které přispějí ke zlepšení fyzické kondice a přirozené koordinaci těla.

Mediální výchova: rozvoj mluveného projevu a správného vyjadřování, rozvoj prezentačních technik a sebedůvěry, redakční a moderátorské aktivity, práce s médii.

Německy jazyk: výuka základů německého jazyka, slovní zásoba, základy gramatiky, reálie.

Mladý přírodovědec: jednoduché pokusy, pozorování přírody, pěstování rostlin, tvorba herbáře.

Český jazyk: výuka základů českého jazyka jako cizího jazyka, slovní zásoba, základy gramatiky, reálie.

Výtvarná ateliér: rozvíjení estetického vnímání světa, fantazie, tvořivosti, manuální zručnosti, soustředění atd. Podporuje individuální výtvarný projev každého dítěte, používání různých výtvarných technik s přírodním či netradičním materiálem, vytváření společných projektů, vlastní umělecké vyjádření.

Mladý záchranář: výuka první pomoci, zásady pohybu, diagnostika těla, pravidelná cvičení, orientace v terénu, prevence kriminality, výuka sebeobrany, výuka pro týmovou spolupráci a komunikaci, simulační zážitkové hry, soutěže, zábava a hry.

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.