Základní škola - Profil absolventa

V Beehive School se zaměřujeme na celkový rozvoj osobnosti dítěte zahrnující sociální, emocionální, fyzické a kulturní potřeby.

PROFIL ŽÁKA BEEHIVE SCHOOL

Žák je vybaven kompetencemi:

 • K učení
 • K řešení problémů
 • Komunikativními
 • Pracovními
 • Sociálními
 • Uvědomuje si potřeby druhým i sebe sama
 • Je schopen spolupracovat ve skupině
 • Dodržuje domluvená pravidla
 • Dovede přiznat chybu, omluví se
 • Má smysl pro čest a spravedlnost
 • Přispívá k pozitivním výsledkům celého týmu
 • Umí projevovat radost ze společně dosažených cílů
 • Má pozitivní vztah k učení
 • Je zvídavý a vytrvalý v hledání řešení
 • Je schopen logického a kritického myšlení
 • Aktivně vstupuje do výuky
 • Umí vést dialogy jak v českém, tak i anglickém jazyce
 • Naslouchá názorům druhým jak v českém, tak i anglickém jazyce
 • Snaží se hledat poučení v chybách svých i ostatních
 • Uvědomuje si své silné i slabé stránky a umí s nimi konstruktivně pracovat
 • Chápe multikulturní povahu společnosti a projevuje úctu k lidem odlišných názorů, způsobů života, etnického původu či víry
 • Chová se ohleduplně ke svému okolí
 • Dodržuje zásady zdravého způsobu života
 • Rozvíjí své zájmy a svůj čas využívá co nejlépe
 • Má nejlepší předpoklady pro studium na prestižních mezinárodních školách

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.