Základní škola - Učební plán

Učební plán programu „Beehive – proletíme celý svět“ – bilingvní třídy

Tabulka počtu hodin učebního plánu podle oblastí a oborů

Vzdělávací oblasti Vyučovací předmět I. Ročník
YEAR 2
II. Ročník
YEAR 3
III. Ročník
YEAR 4
IV. Ročník
YEAR 5
V. Ročník
YEAR 6
Celkem hodin (poměr min. a dispon. čas. dotace)
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura
(Čj)
8 (7+1) 7 (6+1) 8 (7+1) 7 (6+1) 7 37 (33+4)
Anglický jazyk
(Aj)
2* (0+2) 3* (0+3) 3* (3+0) 4* (3+1) 3* (3+0) 15 (9+6)
Španělský jazyk
(Šj)
- - 2** (0+2) 2** (0+2) 2** (0+2) 6 (0+6)
Matematika a její aplikace Matematika
(Ma)
3+1* 3+1* 3+1* 3+1* 3+1* 20
Informatika - - - 1 1 2
Člověk a jeho svět Člověk a svět (Čas) 2 2 2 3 2 11
Umění a kultura Hudební výchova
(Hv)
0,5+0,5* 0,5+0,5* 0,5+0,5* 0,5+0,5* 0,5+0,5* 5
Výtvarná výchova
(Vv)
1+1* 1+1* 0,5+0,5* 0,5+0,5* 0,5+0,5* 7
Člověk a zdraví Tělesná výchova
(Tv)
1+1* 1+1* 2* 2* 2* 10
Člověk a svět práce Člověk a práce
(Čap)
0,5+0,5* 0,5+0,5* 0,5+0,5* 0,5+0,5* 0,5+0,5* 5
Celkem 22 22 24 26 24 118
(102+16)

*hodiny vyučované v anglickém jazyce
**hodiny vyučované ve španělském jazyce

V Beehive School si uvědomujeme důležitost vzdělání a proto pro výuku jednotlivých předmětů používáme pouze kvalitní učebnice a výukové materiály. V česky vyučovaných hodinách jsou pro nás stěžejní učebnice nakladatelství Fraus. Matematika se tak stává jedním z nejoblíbenějších předmětů, jelikož vyučujeme podle metody pana profesora Hejného. Tuto metodu jsme zvolili proto, že je založena na respektování 12 základních principů, které geniálně skládá do uceleného celku tak, aby dítě objevovalo matematiku snadno a s radostí. (více na www.h-mat.cz/principy) Také naši pedagogové jsou tvůrci mnoha výukových materiálů, což nám zaručuje propojení českých předmětů s anglickými.

Pro výuku anglických předmětů používáme především učebnice nakladatelství Oxford University Press a další materiály anglicky mluvících zemí.

Nejmodernější výukové metody a vybavení (smart notebooky propojitelné s interaktivní tabulí) jsou u nás samozřejmostí.

Uvědomujeme si, jak důležitá je jazyková vybavenost v současné multikulturní společnosti a proto v naší jedinečné škole vytváříme takové jazykové prostředí, kde dítě jazyk přijímá přirozenou cestou. Dítě se tak učí jazyk správně používat, formulovat myšlenky od jednoduchých výrazů až po psaní esejí a slohových prací, čtení a rozbor literárních textů.

Dalším důležitým prvkem při výuce je také mezipředmětové propojení, kdy látka jednotlivých předmětů je vyučována v návaznosti na ostatní vědní oblasti.

Na dnešní děti útočí velké množství informací, že je nutné si je třídit. Dítě se učí najít a vybrat potřebnou informaci, filtrovat a následně využít a rozeznat priority. Velký důraz klademe na rozvoj nekognitivních dovedností (motivaci, výdrž, sebeřízení, sociální dovednosti a emocionální inteligenci), které ovlivňují úspěch našich studentů při studiu.

Je naprostou samozřejmostí, že studenti přijímají učivo vlastním bádáním, příklady z běžného života, hledáním konkrétních situací, ve kterých si mohou ověřit platnost zákonitostí a pravidel. Aktivní zapojení studenta do procesu osvojení učiva jim dává možnost lépe porozumět a pochopit danou problematiku. Studenti mají možnost uplatnit svou tvořivost, prezentovat vlastní názor, formulovat předpoklady, dělat závěry, klást otázky, vést diskuzi. Prezentace projektu před publikem složeným z rodičů, známých i ostatních studentů, je rovněž cennou zkušeností do budoucna.

Vzhledem k multikulturnímu prostředí naší školy klademe u našich studentů také důraz na empatii, respekt a péči o druhé.

Nedílnou součástí výuky v Beehive je vedení studentů v duchu globální společnosti ke správnému vztahu k naší planetě, přírodě a reálným ekologickým postojům, čehož dosahujeme volbou pestrých výukových metod (skupinová práce, kritické myšlení, projekty, tematické vyučování, hry). Při výuce u studentů také rozvíjíme etické dovednosti, jako jsou správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí, k utvoření si vlastního světonázoru a k pochopení základních problémů moderního světa.

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.