Základní škola - Curriculum

Hlavní pilíře školního vzdělávacího programu

Filozofie školy a hlavní pilíře školního vzdělávacího programu „Beehive – proletíme celý svět“

Filosofie školního vzdělávacího programu a koncepce školy je založena na několika jasně formulovaných a snadno pochopitelných bodech – „pilířích“. Je zaměřena na individuální přístup k žákům, na jejich osobní maximum, individuální potřeby a rozvoj životních dovedností – klíčových kompetencí. Vytváří pro všechny zúčastněné – žáky, učitele, rodiče – profesionální „prostor“ komunikace a vzájemné spolupráce.

„Komunikuji, komunikuješ, komunikujeme napříč celým světem …“

1) LETEM SVĚTEM ŽIVOTEM

Vyučování by mělo reflektovat skutečný život. Nemělo by být od života odtažitým nástrojem pro holé předávání informací, ale naopak musí řešit otázky dětí a dnešního člověka, a tak skutečně rozvíjet jejich osobnost a připravovat je na jejich roli ve společnosti. Rámcový vzdělávací program si klade za cíl utváření a rozvíjení klíčových kompetencí a poskytnutí spolehlivého základu všeobecného vzdělání zaměřeného především na situace blízké životu. Klíčové kompetence považujeme za životní dovednosti důležité pro osobní rozvoj jedince a smysluplné uplatnění každého člena společnosti. Mezi klíčové kompetence patří kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní.

Hlavní důraz při výchovně – vzdělávacím procesu klade ŠVP ZV:

  • na vzdělávání charakterizované dynamikou: „s klíčovými kompetencemi k vědomostem“
  • na co nejpodnětnější vzdělávání dětí
  • na tvořivou a přátelskou atmosféru ve třídě
  • na spolupráci mezi žáky
  • na citlivý a individuální přístup učitele
  • na rozvoj osobního maxima každého žáka
  • na uvádění věcí do souvislostí
  • na zařazování projektových metod
  • na rozvoj odpovědnosti a samostatnosti žáka

2) LETEM SVĚTEM K JAZYKŮM

V naší republice neustále narůstá počet osob s jinou státní příslušností a v souvislosti s tím přibude také množství bilingvních rodin. Podobný tok lze očekávat také v opačném směru. Požadavek na vzdělávání cizích jazyků je velmi aktuální a poroste také zájem o bilingvní školy.

Vzhledem k těmto tendencím je oblast obsahu vzdělávání cizích jazyků v ŠVP ZV „Beehive – proletíme celý svět‘‘ zajištěna výukou anglického jazyka a vzděláváním některých předmětů v anglickém jazyce. Od třetího ročníku je nepovinně nabízen další cizí jazyk (španělský). Taková jazyková vybavenost umožní bezproblémovou komunikaci s obyvateli ostatních zemí Evropské unie a vzhledem k charakteru školy také s obyvateli dalších kontinentů.

3) LETEM SVĚTEM K PŘÍRODĚ

Charakter školního vzdělávacího programu „Beehive – proletíme celý svět“ vybízí k provádění některých činností v přírodě (případně na zahradě školy). Enviromentální výchova je tak realizována prostřednictvím projektů, které se uskutečňují také mimo budovu školy. Kromě těchto projektů se i některé vyučovací hodiny (matematika, cizí jazyk, prvouka a další) odehrávají nejen na zahradě školy. Děti se tak učí zákonitosti přírody, jak se starat o rostliny a zvířata. Na pravidelných výjezdech na školy v přírodě a třídní výlety poznávají žáci různorodé typy krajiny.

4) LETEM SVĚTEM K PARTNERSTVÍ, PŘÁTELSTVÍ A JEDNOTĚ

Prostředí pro vzdělávání a výchovu dětí musí být prosto jakéhokoli ohrožení, mělo by vzbuzovat atmosféru důvěry. Ve škole se vzdělávacím programem „Beehive – proletíme celý svět“ jsou žáci, rodiče i učitelé partnery. Jsou vzájemně informováni, zapojují se do spolupráce, respektují se a ve svém snažení se podporují.

Prostředí školy a jejího okolí podněcuje v dětech zvědavost, odráží život školy, je kulturní a vkusné. V tomto duchu je také pečováno o materiální vybavení školy, o udržování a obnovování prostor školy a jejího okolí. Výstupy projektů a jiných činností žáka jsou součástí výzdoby vnitřních prostor tříd a školy.

5) LETEM SVĚTEM K OTEVŘENOSTI

Nelze vzdělávat a vychovávat dítě harmonicky bez spolupráce s rodiči. Škola tak buduje a vytváří podmínky ke spolupráci. Je také rozvíjena spolupráce s Radou školy. Záměrem je využívat a napomáhat realizaci jejich podnětů a podporovat také neformální zapojování rodičů do spolupráce se školou (účast rodičů na některých akcích, návštěvy školy – dny otevřených dveří, neformální setkávání na společných akcích, vstřícné a včasné řešení možných problémů, rozvinutí možností internetové komunikace). Tímto aktivním vtažením rodičů do života školy (škola pro ně není cizí a chladná instituce) se snažíme předcházet možným problémům a dalším. Věříme, že se tímto způsobem bude neustále rozšiřovat obec spokojených rodičů.

Otevřenost zůstane také novým směrům v odborné oblasti pedagogiky. Ty pro nás nosné uplatňujeme při vzdělávání dle našeho ŠVP ZV.

Otevřenost ve smyslu spolupráce s rodiči, různými organizacemi a spolky, jinými školami a co celém světe, odporníky z oblasti školství i jiných oblastí a otevřenost ve smyslu otevírání se novým trendům a odborným poznatkům je základním kamenem škol pro třetí tisíciletí.

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.