Zápis do MŠ 2021/2022

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BEEHIVE 2021/2022


Vzhledem k epidemiologické situaci a na základě doporučení MŠMT proběhne zápis pro školní rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti dětí i  zákonných zástupců.

Zápis proběhne 3.5. -  14.5. 2021, následně Vás nejpozději do 14 dnů od posledního zápisu budeme informovat o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Ve školním roce 2021/2022 budeme přijímat do MŠ 24 dětí.PODMÍNKY PŘI PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 1. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.


 1. do mateřské školy mohou být zapsány děti od 2 do 6 let, které nastoupí v září daného školního roku nebo v průběhu školního roku.


 1. Děti jsou do mateřské školy přijímány i během celého roku (§34 odst. 7 školského zákona). Předběžnou přihlášku dítěte mohou rodiče předávat MŠ i v průběhu roku. 


 1. V době zápisu vyplňují rodiče „Přihlášku k zápisu“, předloží potvrzení o očkování (vyjma dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné) a kopii rodného listu.


 1. K podání Přihlášky k zápisu dítěte lze využít osobní datovou schránku, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem, poštu, osobní podání. 


 1. Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace na webových stránkách školy.


 1. V případě vyššího počtu zájemců než nabízených volných míst mohou být zohledňovány následující skutečnosti: sourozenec dítěte je žákem mateřské školy nebo základní školy BeehiveCO BUDETE POTŘEBOVAT K ZÁPISU

 • vyplněnou PŘIHLÁŠKU K ZÁPISU (ke stažení ZDE) k předškolnímu vzdělávání, která je k dispozici ke stažení na webové stránce www.beehive.cz  (nebo je možné se domluvit na jiném způsobu převzetí) 

 • EVIDENČNÍ LIST potvrzený pediatrem včetně očkování (ke stažení ZDE)

Tato dokument není vyžadován od dětí, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 • RODNÝ LIST dítěte (kopie, scan)

 • Občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, zašlou oskenovaný doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR. 

 • Písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popř. odborného lékaře v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření. 


pro zápis do MŠ na školní rok 2021/202

ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K ZÁPISU

 • Do datové schránky školy (ID datové schránky: Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o. dijybig). Upozornění: firemní datová schránka je nepřípustná.

 • E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zaslání na emailovou adresu: papezova@beehive.cz

 • Poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu: Soběslavská 64, Praha 3, 130 00

 • Osobním podáním ve školce (po předchozí domluvě na emailu papezova@beehive.cz

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jak se k žádosti nepřihlíží


KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 1. věk dítěte od 2 let do 6 (věk dosažený k 31.8.2021)

 2. sourozenec dítěte je žákem mateřské školy nebo základní školy Beehive

 3. soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školyBudeme se na Vás moc těšit!

© 2023 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace