Zápis do 1. třídy 2022/2023

Zápis do 1. tídy 2022/2023

Váení rodie,

chtli bychom vás informovat o tom, e zápis do 1.tídy probhne v termínu 2.4.2022. V pípade by se oficiálního termínu nkdo nemohl zúastnit, pak bude náhradní termín 9.4.2022. Následně Vám do dvou týdnů od ukonení zápisů zaleme rozhodnutí o pijetí/nepijetí dítte do 1.tídy.

K zápisu je nutné Vae dítě pedem zaregistrovat. Proto je poteba vas podat pihláku k zápisu. Zároveň v den zápisu je poteba mít s sebou originál rodného listu dítte.

Osobní motivaní setkání probíhá online setkáním prběžně po podání pihláky. Dny otevených dveí se mly uskutenit 7. - 11.2.2022, ale z dvodu epidemiologické situace a vládním opatením se neuskutenily. Herní den probhne bhem zápisu.

Jak podat správně pihláku k zápisu?

Zde naleznete dokument (Přihláška k zápisu) v PDF formátu. Tento dokument vyplte a následně ho dodejte do koly jedním z níe uvedených zpsob:

zasláním prostednictvím vlastní datové schránky (nikoliv pomocí datové schránky zamstnavatele!)

ID datové schránky: Mateská kola a základní kola Beehive s.r.o. dijybig

  • -  odelete podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem prostednictvím e-mailu na adresu: brezinova@beehive.cz

  • -  Pokud nemáte monost vyuít tchto identifikaních prvků z bodu 1 i 2, je moné doruit originál dokumentu na adresu: Na afránce 9, Praha 10, 101 00

    Chtli bychom vás informovat, e podepsaný dokument musí kola obdret nejpozdji do pátku 25.3.2022.

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.