Zápis dětí do MŠ

Zápis pro školní rok 2022/2023 proběhne 3.5. -  4.5. 2022, následně Vás nejpozději do 14 dnů od posledního zápisu budeme informovat o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Ve školním roce 2022/2023 budeme přijímat do MŠ 24 dětí.


PODMÍNKY PŘI PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 1. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 1. do mateřské školy mohou být zapsány děti od 2 do 6 let, které nastoupí v září daného školního roku nebo v průběhu školního roku.
 1. Děti jsou do mateřské školy přijímány i během celého roku (§34 odst. 7 školského zákona). Předběžnou přihlášku dítěte mohou rodiče předávat MŠ i v průběhu roku. 
 1. V době zápisu vyplňují rodiče „Přihlášku k zápisu“, předloží Evidenční list (vyjma dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné) a rodný list dítěte.
 1. K podání Přihlášky k zápisu dítěte lze využít osobní datovou schránku, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, osobním podáním. 
 1. Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace na webových stránkách školy. 
 1. V případě vyššího počtu zájemců než nabízených volných míst mohou být zohledňovány následující skutečnosti: sourozenec dítěte je žákem mateřské školy nebo základní školy Beehive

CO BUDETE POTŘEBOVAT K ZÁPISU

Tato dokument není vyžadován od dětí, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 • RODNÝ LIST dítěte 
 • Občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, zašlou oskenovaný doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR. 
 • Písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popř. odborného lékaře v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření. 

ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K ZÁPISU

 • Do datové schránky školy (ID datové schránky: Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o. dijybig). Upozornění: firemní datová schránka je nepřípustná.
 • E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zaslání na emailovou adresu: papezova@beehive.cz
 • Poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu: Soběslavská 64, Praha 3, 130 00
 • Osobním podáním ve školce (po předchozí domluvě na emailu papezova@beehive.cz

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 1. věk dítěte od 2 let do 6 (věk dosažený k 31.8.2022)
 2. sourozenec dítěte je žákem mateřské školy nebo základní školy Beehive
 3. soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy

Budeme se na Vás moc těšit!

 

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.